PEVISA - perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Belgianpaimenkoira kuuluu PEVISA:an, Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Tämä asettaa jalostusyksilöille tietyt terveydelliset rekisteröintivaatimukset, jotta SKL rekisteröi pentueen FI-rekisteriin. PEVISA- ohjeet sekä belgianpaimenkoiria koskevat rotukohtaiset erityisehdot löydät allelinkitetystä SKL-ohjeesta.  

SBPKY pyrkii omalta osaltaan ohjaamaan belgianpaimenkoirien jalostusta suosituksilla, jotka on kirjattu Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) sekä jalostusvaatimuksissa. Nämä sisältävät myös jalostuskoirien luonnetta ja ulkomuotoa koskevia suosituksia.


PEVISA – Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma


  • Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti lonkkakuvattuja. Lonkkaniveldysplasian osalta noudatetaan raja-arvoa B. Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle lonkkakuvaukselle on 12 kk. Ulkomaalaiselta urokselta rekisteröidään yksi pentue ilman virallista lonkkakuvaustulosta. Seuraavan pentueen rekisteröimiseksi lonkkakuvaustulos vaaditaan.


  • Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti kyynärkuvattuja. Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle kyynärkuvaukselle on 12 kk.


  • Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat on virallisesti silmätarkastettu. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä harmaakaihia, PRA:ta, geograafista RD:tä, totaali RD:tä, plasmoomaa tai pannus keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai muu katarakta, se on paritettava kyseisen sairauden suhteen terveen koiran kanssa.